Финансијски извештаји

 

Стање на дан

09.01.2014. године

Стање претходног дана  
 Уплата на РФЗО  
 Уплата од партиципација  
 Остале уплате  
 УКУПНО
 Материјални трошкови
 Лекови
 Санитетски и мед. материјал
 Енергенти
Остали индиректни трошкови
Зараде и накнаде запослених
Превоз
Вакцине
Остали трошкови

УКУПНА ПЛАЋАЊА

Leave a Reply